بررسی اثر اندركنش غيرخطی شالوده-بستر بر نياز لرزه ای ارتجاعی سازه های يك درجه آزادی