بررسی اثر جفت شدگی حرکات توانمند زمین در محیطهای غیر همگن و تاثیر آن بر تعیین تابع بزرگنمایی ساختگاه