بررسی اثر ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از جنبش ضعیف زمین و ارتعاشات محیطی