بررسی اثر ضریب اصطکاک به ظرفیت باربری لرزه ای های نواری با استفاده از روش خطوط مشخصه