بررسی اثر فشار همه جانبه متناوب بر تغییرات فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط رس – سنگدانه