بررسی اثر مجاورت فونداسیون ها بر تحریک ورودی لرزه ای: مطالعه پارامتریک دو فونداسیون مدفون نواری