بررسی امکان به کارگیری غلتکهای استوانه ای متعامد جهت جدا سازی لرزه ای ساختمانها