بررسی اهمیت انتخاب گام زمانی و رواداری در تحلیل رفتار غیر خطی سازه ها به روش تاریخچه زمانی