بررسی تأثیر وقوع زمین‌لرزه بر میزان تولید هیدروکربور با استفاده از داده‌های میدان نفتی مارون