بررسی تئوریک و عددی میزان تاثیر بکارگیری تیغه های متصل به مخزن، در کاهش اثرات لرزه ای ناشی از امواج سطحی ایجاد شده در مخازن ذخیره مایع