بررسی رفتار خرد لرزه ها بر روی مخازن هیدروکربنی و ارزیابی امکان استفاده از آنها در مطالعه مخازن