بررسی رفتار خرد لرزه ها بر روی مخازن هیدروکربنی و ارزيابی امكان استفاده از آنها در مطالعه مخازن