بررسی تاثیر ضریب زلزله مفروض در مرحله طراحی درحاشیه اطمینان در برابر خرابی پیش رونده در ساختمانهای با قاب خمشی فولادی