بررسی تاثیر چگونگی اعمال ضوابط کنترل تغییر مکان بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی ویژه