بررسی تحریک ورودی به فونداسیون‌های مدفون سه‌ بعدی با احتساب تماس ناکامل دیواره‌های جانبی با خاک پیرامونی