بررسی تحلیلی و توسعه آزمایشگاهی سیستمی برای کاهش خسارت لرزه ای در دیوار برش بتنی