بررسی تطبیقی میزان آگاهی مردم و رفتار احتمالی آنها در زمان زلزله، در دو ناحیه ایران مرکزی و البرز (مورد شناسی شهرهای: اصفهان، بابل و نجف آباد)