بررسی تغییرات تنش و آهنگ کرنش در البرز مرکزی با استفاده از سازوکارهای کانونی زمین لرزه ها و داده های GPS