بررسی جنبه های زلزله شناسی و پسلرزه های زمینَلرزه های دوگانه ۲۱/۵/۹۱ اهر- ورزقان