بررسی حوزه‌های تنش لرزه‌ای در ناحیه شمال زاگرس براساس حل معکوس پارامتر تنش