بررسی دقت ثبت و شناسایی زمین لرزه های ایران در شبکه های بین المللی با استفاده از شبکه های باند پهن