بررسی دو بعدی توابع انتقال دینامیکی جهت تبدیل مستقیم حرکت میدان آزاد برشی به کرنش‌های درونی سازه‌های زیرزمینی مستطیلی