مروری بر روش های پیش بینی کوتاه مدت زمین لرزه با استفاده از بررسی رفتارهای لرزه ای – الکترومغناطیسی یونسفر