بررسی رفتار دینامیکی سازه های نامتقارن و بهبود پاسخهای آن توسط چیدمان میراگرهای الحاقی