بررسی رفتار دینامیکی سدهای خاکی ( تحلیلی و تجربی) در ارتباط با آزمایش دینامیکی سازه های رایج کشور