بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمانهای اسکلت فلزی دارای قاب خمشی و تعیین ضریب رفتار آنها