بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی سازه های بتنی طراحی شده با روش مستقیم مبتنی بر تغییر مکان و روش نیرویی مبتنی بر استاندارد ۲۸۰۰