بررسی رفتار سيستم های ثانويه و ارائه طيف طرح طبقه با توجه به رفتار غير خطی سازه و اندركنش سيستم اوليه (سازه) با سيستم ثانويه