بررسی رفتارهای سیستم های ثانویه و ارائه طیف طرح طبقه با توجه به رفتار غیر خطی سازه و اندرکنش سیستم اولیه (سازه) با سیستم ثانویه