بررسی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی سطحی با استفاده از روش اجزاء مرزی سه بعدی در حوزه زمان