بررسی روشهای اطلاع رسانی در فرایند پاسخ به زلزله ها مورد شناسی زلزله ۵ دی۱۳۸۲ بم