بررسی ساختار سرعتی پوسته و گوشته فوقانی در نیمه شمالی کویر لوت با روش های توموگرافی و تحلیل توابع گیرنده