بررسی شاخصه های فیزیکی و مکانیکی سنگهای تحت تنش زیاد برای استفاده در مطالعات پیش بینی زمین لرزه