بررسی شاخصه های فيزيکی و مکانيکی سنگهای تحت تنش زياد برای استفاده در مطالعات پيش بينی زمين لرزه