ساخت، کاربرد و قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش ناپذیر- قسمت سوم: قابلیت اعتماد مهاربندهای کمانش‌ناپذیر