بررسی عددی تاثیر بلندشدگی پی بر نیازهای لرزه ای سازه های برشی ارتجاعی چند درجه آزادی با احتساب ضریب اطمینان بسیار بالای ظرفیت باربری پی