بررسی عددی عملکرد لرزه ای پایه اصطکاکی با در نظر گیری ضریب اصطکاک متغیر برحسب فرکانس