بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یاپند لایه با درنظرگیری اثر مولفه قائم زلزله