بررسی قابلیت استفاده از امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگ ها به منظور پیش‌بینی رخداد زلزله