بررسی قدرت تشخیص رویدادهای لرزه ای ایران توسط سامانه پایش لرزه نگاری بین المللی