بررسی مدل Q-Velocit برای فلات ایران بااستفاده ازامواج سطحی به من منظور شبیه سازی جنبش نیرومند زمین