بررسی مشخصات مولفه های دورانی جنبش زمین با استفاده از داده های شبکه شتابنگاری بسیار متراکم چیبا