بررسی مقایسه ای روشهای جداسازی جرمی در طراحی لرزه ای سازه ها با استفاده از ابزار کنترل نیمه فعال