بررسی نحوه عملکرد لرزه نگارهای اپتیکال و مقایسه آنها با لرزه نگارهای معمول