بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای آگاهی و آمادگی مردم در مراکز تفریحی و خرید: مطالعه موردی (سینماها و فروشگاه های بزرگ مواد غذایی)