بررسی و تعیین پیش نشانگرهای لرزه ای با استفاده از مقیاس زمانی مارکوف و گردآوری و پردازش برخط داده های لرزه ای شبکه ملی باند پهن ایران