بررسی لرزه زمین ساخت منطقه نائین با استفاده از محاسبه سازوکار کانونی زمین لرزه ها