بررسی پاسخ لرزه ای زمین در مجاورت فضاهای زیرزمینی به روش تجربی (مواردی از تونل های مترو در کرج)