بررسی پس لرزه های زمین لرزه ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم بر اساس رویدادهای ثبت شده در یک شبکه لرزه نگاری متراکم محلی