بررسی پیش یابی تابع زمان زلزله و امکان سنجی استفاده از آن در منطقه تهران بزرگ