بررسی کتابخانه ها از منظر کاهش اثرات ناشی از زلزله و ارتقای آمادگی و ارائه راهکارهای کاربری