برگردان امواج حجمی(SH) به منظورتعیین سازوکارزمین لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن و محلی