برگردان امواج حجمی(SH) به منظورتعيين سازوكارزمين لرزه ها با استفاده از داده های باند پهن و محلی