بهینه سازی طراحی چاهک و موقعیت ایستگاه های مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران